Om NJOV

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg

Stiftelsen NJOV har hand om, underhåller och utvecklar Järnvägsspåren och Järnvägsmuseum samt Kulturreservatet Pershyttan.

Vi skapar värde för boende i Nora och Örebro län, besökare till Nora, företag och föreningar som verkar i Nora och för Nora kommun.

Stiftarna är Örebro läns landsting, Nora kommun och Karlskoga kommun.

Verksamhetsplan

Vår verksamhetsplan är uppdelad i fyra verksamhetsområden och organisationen är satt efter dessa områden. Områdena är Kulturarv/turism, Fastigheter, Infrastruktur och Fordon.

Strategin bygger på tre hörnstenar:

 • Att förstå NJOV:s uppdrag genom bl. a. SWOT analys och omvärldskunskap för att se trender och skapa innovativa lösningar och upplevelser
 • Samverkan och öppenhet med intressenter för olika syften
 • Stark vi känsla och gemenskap i organisationen – synliggöra kompetens

Särskilda satsningar för 2016

 • Extra marknadsföring av vårt senaste besöksmål, järnvägsmuseet i Nora
 • Framtagande av strategidokument – affärsplan
 • Arbeta med kommunikation av vårt varumärke såväl externt som internt
 • Arbeta med plan för finansiering på kort och lång sikt – både för investeringar och löpande kostnader
 • Arbeta med de turistiska satsningar som initierats av projekt Kultur och turism etapp 4b – Intresseföreningen Bergslaget

Kulturarv/Turism

 • Tillhandahålla guider för guideverksamhet
 • I allt väsentligt arbeta efter den fastställda kulturplanen
 • Väsentligt utökat marknadsföringsarbete
 • Öka tillgängligheten för besökare i Nora och Pershyttan

Fastigheter

 • Löpande underhåll av samtliga byggnader som stiftelsen ansvarar för
 • Följa den upprättade byggnadsvårdsplanen avseende medelstora åtgärder – gäller kulturreservatet Pershyttan
 • Renovering av två godsmagasin i Gyttorp – (särskilt äskande krävs för medel)
 • Återuppbyggnad av förfallet omlastningsmagasin i Gyttorp – (särskilt äskande krävs för medle)
 • Vara en del av kommunens inventering av fastigheter belägna på stationsområdet – bedömning av värmesystemet

Infrastruktur

 • Löpande underhåll av järnvägen för att kunna köra turisttrafik
 • Inköp och byte av c:a 3000 st. slipers fram t.o.m. 2017-07-15 (slutdatum för prövning av fortsatt trafiktillstånd)
 • Löpande underhåll av bangårdarna i Nora, Gyttorp och Järle
 • Konsekvensanalys Länspendel
 • Medverka i planeringen av ”Bergslagens lekplats” i Pershyttan

Fordon

 • Löpande underhåll av NJOV fordon
 • Storrevision och tubbyte av ånglok NBJ 16
 • Avyttra fordon enligt plan